Sản phẩm

Sơn chống gỉ

926D DUNG MÔI SƠN EPOXYDung môi sơn Epoxy

Được tạo ra bởi sự kết hợp của xeton, xylene và các chất hòa tan khác, có khả năng hòa tan cao. Độ bay hơi trung bình, là dung môi tuyệt vời cho sơn gốc epoxy. ... Xem thêm

DR-620 DUNG MÔI SƠN EPOXYDung môi sơn Epoxy

Được tạo ra bởi sự kết hợp của este, xeton và các chất hòa tan khác, có khả năng hòa tan cao. Dễ bay hơi, là dung môi tuyệt vời cho sơn gốc epoxy.... Xem thêm

D1111 DUNG MÔI SƠN PUDung môi Sơn PU

Được tạo ra bởi sự kết hợp của este, xê-tôn và các chất hòa tan khác, có khả năng hòa tan cao. Độ bay hơi trung bình, là dung môi tuyệt vời cho sơn Polyurethane... Xem thêm

DR-700 DUNG MÔI SƠN PUDung môi Sơn PU

Được tạo ra bởi sự kết hợp của este, xê-tôn và các chất hòa tan khác, có khả năng hòa tan cao. Độ bay hơi chậm, là dung môi tuyệt vời cho sơn Polyurethane và MA366.... Xem thêm

NPS-600 DUNG MÔI CAO SU OXY HÓADung môi cao su oxy hóa

Được tạo ra bởi sự kết hợp của este, xylene và các chất hòa tan khác, có khả năng hòa tan cao.Độ bay hơi trung bình, là dung môi tuyệt vời cho các sản phẩm sơn gốc cao su clo.... Xem thêm

31D DUNG MÔI SƠN ACRYLICDung môi Sơn Acrylic

Được tạo ra bởi dung môi của este, xeton, xylene và các chất hòa tan khác, có khả năng hòa tan cao. Độ bay hơi trung bình, là dung môi tuyệt vời cho sơn acrylic.... Xem thêm

DR-610 DUNG MÔI SƠNDung Môi Sơn

Được tạo ra bởi sự kết hợp của xeton và các chất hòa tan khác, có khả năng hòa tan cao. Tốc độ bay hơi chậm, là dung môi tuyệt vời cho sơn gốc epoxy vô cơ.... Xem thêm

Đăng nhập